Istanbul Trip 2022 – Day 1

Istanbul Trip 2022 – Day 1

ทริปนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาเจอกันที่สนามบิน Changi ที่สิงคโปร์ ก่อนที่จะขึ้นไฟลท์ SQ392 ต่อไปที่สนามบินอิสตันบูล และแค่เริ่มต้นก็มีเรื่องเกิดขึ้น เพราะมัวแต่ชิวกิน Burger King กันอยู่ เลยไปที่เกตค่อนข้างช้า และได้เจอป้ายหน้าเกตเปลี่ยนจากคำว่า Final Call เป็น Gate Closing ต่อหน้าต่อตา สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นดังวิดีโอนี้:

Continue reading “Istanbul Trip 2022 – Day 1”